Модул ИСФО Активи е част от интегрираната системата за финансови отчети ИСФО.

    Модулът представлява софтуерен продукт за обобщаване на амортизационни планове на второстепенни разпоредители съгласно изискване на Сметна палата от 2018г. Дава възможност за изготвяне на консолидиран амортизационен план на аналитично ниво и по счетоводни сметки от първостепенния разпоредител. Използвайки модул ИСФО Активи всеки потребител може да генерира справка за съответствие на стойности по счетоводни сметки между оборотна ведомост и амортизационен план.

    Модул ИСФО-Активи предоставя възможност за генериране на основен тип справки, необходими за контролиране на вложените средства в дълготрайни нефинансови активи и проследяването на начислената амортизация за всяка група.

   Всички генерирани от модула данни имат изход в Excel, което допълнително улеснява работата на служителите.

   Всеки потребител има достъп до следните справки:

ØАмортизационен план;

ØНачислени амортизации за периода;

ØБалансова стойност за периода;

ØИзписани активи за периода;

ØПромяна по балансова стойност;

ØРавнение на АП с ОВ;

ØПроверка на изпратени данни;

ØПроверка за грешки.  

   Модул ИСФО Активи има изградена връзка с модул „Дълготрайни активи“, което позволява автоматизиране на процеса по изготвяне на амортизационен план и изпращане на данните за обобщаване към първостепенния разпоредител.      Взаимовръзката между модулите оптимизира значително работата на служителите и намалява до минимум възможността за допускане на грешка при въвеждане на данни и изпращане на данни за грешен финансов период.

Обобщаване и равнение на амортизации
РАЗГЛЕДАЙТЕ ВСИЧКИ МОДУЛИ ОТ
ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /ИСФО/
bg_BG