Модул ИСФО COVID-19 е част от интегрираната система за финансови отчети ИСФО.

        Модулът е разработен съгласно изискване на Министерство на финансите за осигуряване на публичност и прозрачност на изразходваните от общините средства във връзка с мерките и действията по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците. Модулът дава възможност за обобщаване на ежемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с Covid-19 на общините и източниците за тяхното финансиране.

        Информацията от предадените данни от второстепенните и третостепенните разпоредители се обобщава на ниво първостепенен разпоредител и се предава чрез попълването на макет „Разходи за Covid19” на Министерство на финансите. Обобщаването на данните и генерирането на попълнения макет става напълно автоматично при използване на модула от първостепенните и второстепенните разпоредители на общината.

       В  модул ИСФО COVID-19 са достъпни необходимите справки за обобщаване и контрол на подадените данни от подразпоредителите.   

    Потребителите могат да генерират справки за:

Ø„Разходи за Covid19” по разпоредители;

Ø„Разходи за Covid19” обобщен;

ØСписък на предадени данни;

ØНеравнение по разпоредители;

ØНеравнение по разпоредители по функции;


РАЗГЛЕДАЙТЕ ВСИЧКИ МОДУЛИ ОТ
ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /ИСФО/
bg_BG