Единната система за управление на социални услуги, предоставяни на хора с увреждания, представлява динамична среда, която обхваща широк кръг от дейности. За пръв път подобна система включва всички дейности, които извършват общините в социалната сфера. „SocWorld“ дава възможност за анализ на нуждите на хората с увреждания, проверка на използвани услуги от конкретни лица, прогнозиране на средствата, необходими за предоставяне на социални услуги.

    Системата позволява съхраняването на сканирани документи, което създава пълно електронно досие на всяко лице, като намалява задължението за допълнително представяне на хартиен носител на информация, съдържаща лични данни.

    Системата обработва заявления, подадени от хора с увреждания за следните видове услуги:

ØКарти за преференциално паркиране – пред дома, месторабота, платена зона за паркиране

ØКарти за пътуване с градски транспорт

ØСпециализиран транспорт

ØАсистент за независимо детство

ØАсистент за независим живот

    Системата „SocWorld“ автоматично генерира по образец всички финални документи за подпис от отговорните лица.

    Предимства на системата „SocWorld“:

ØВъзможност за бърза и лесна комуникация чрез чат съобщения, отдалечено включване, отдалечено участие в Комисия;

ØГласуването на Комисията, записано в системата, неутрализира възможността за допускане на технически грешки при последващо въвеждане на информацията за взетите решения, тъй като Комисията ще работи със системата в реално време;

ØПри необходимост от въвеждане в системата на допълнителен документ или информация за дадено лице с увреждания, това може да стане в реално време на заседанието на Комисията, което оптимизира работата и спестява време;

ØПо-бърза и по-качествена услуга за получателите й;

ØОстава писмен архив в системата по обсъждане на казуси, запитвания и други от заседанията;

ØФизическото отсъствие на член от Комисията няма да е пречка за провеждане на редовно заседание, тъй като системата ще позволи отдалечено включване. При отдалечено включване на член на Комисията, същият няма достъп до прикачените документи с оглед сигурност на информацията и защита на личните данни.

       В отговор на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на данните, системата е проектирана съгласно нормативните изисквания за обработка и съхранение на лични данни. bg_BG