Замисляли ли сте се кой са най-често допусканите грешки, пропуски или действия при упражняване на финансово управление и контрол в публичния сектор. Въз основа на публикувания отчет на официалната страница на АДФИ, съставихме класация ТОП 5 за причинени вреди на бюджета, установени след извършени инспекции на Агенцията.

№1 Вреди от изплатени средства за дейности, който в действителност не са извършени, изплатени средства на цени по-високи от договорените; неправомерно изплатени компенсации и други. Тук се включват още изплатени суми по договори, без да са изпълнени възложените дейности, при които давностния срок е изтекъл и не са предприети действия за събирането им, несъбрани и отписани вземания с изтекъл давностен срок, в случай на непредприети действия.

ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ

КАК ДА ГИ ПРЕДОТВРАТИМ

№1 Вреди от изплатени средства за дейности, който в действителност не са извършени, изплатени средства на цени по-високи от договорените; неправомерно изплатени компенсации и други. Тук се включват още изплатени суми по договори, без да са изпълнени възложените дейности, при които давностния срок е изтекъл и не са предприети действия за събирането им, несъбрани и отписани вземания с изтекъл давностен срок, в случай на непредприети действия.

Решението на проблема се нарича модул „Ангажименти“, в комбинация със софтуер „СФУК“. Автоматичната свързаност между системите ще Ви позволи да следите изпълнението по договора на всеки етап. Всички разплащанията можете да сравнявате със заложените по клаузи по изпълнение на договора. За изтичащите договори, по които няма реализация към момента, няма да губите време и можете да предприемете действия в срок.

№2 Нарушенията на бюджетната и финансово-стопанска дисциплина, в това число неспазване на фискални правила от първостепенни разпоредители с бюджет, извършване на разходи, натрупване на нови задължения и др., които не са предвидени в годишния бюджет, поемане на ангажименти, без да са приведени показатели в съответствие с ограниченията по ЗПФ.

Тук имаме едно изключително елегантно решение, което е уникално за финансово-счетоводната система BcomS и нашите клиенти оценяват високо. Директната свързаност между плана по бюджета заложен в системата „ИСФО“,  модул „Счетоводство“  и модул „СФУК“ Ви позволява да следите дали за всеки поет разход има наличен ресурс по парагарафи на бюджетната рамка. Системата изчислява автоматично остатъка от плана по параграфи в реално време, Никога не е било толкова лесно да следите наличен ли е бюджетен кредит.

№3 При нарушенията от провеждане на обществени поръчка най-често инспекторите достигат до неспазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, пропуски при оформянето на документацията, но тенденцията е да намалява техния брой всяка година.

Тук можем да сме полезни с приложението „Заявки“, което събира, обработва и обобщава данните, необходими преди или по време на действието на обществена поръчка, следи за  нейното изпълнение по заложени параметри – срокове, количества, единична цена, предмет на доставка и предназначение.

№4 Вредите, причинени от лица, получили суми без правно основание, за които се търси пълна имуществена отговорност по реда на ЗДФИ.

Софтуер „СФУК“ е верен инструмент за всички финансови контрольори, които искат да разполагат с точна и навременна информация и да упражняват ефективен финансов контрол. Новата екстра, с която можем да Ви зарадваме е мобилното приложение „СФУК“, с което навсякъде и по всяко време ще държите нещата под строг контрол.

№5 Нарушения на бюджетната и финансово-стопанска дисциплина, за които органите на АДФИ не са компетентни да ангажират административнонаказателна отговорност и уведомяват компетентните органи. Тук се включват нарушения на Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост при процедури за отдаване под наем на активи,  несъбрани вземания/наеми,  неначислени неустойки по договори.

Източник: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА, https://adfi.minfin.bg/bg/27

Взаимосвързани са още два модула, които имат отношение тук и това са „Общински активи“ и „Приходи“. Следенето на процесите при отдаване на общинска собственост под наем са сложни и изискват сериозно софтуерно решение. Като добавим и изискванията за водене на документация за амортизиране на наличните активи, единственото рационално решение е това да се случва в единна система с цел проследимост и отчитане на резултатите.

За повече информация, относно решенията за предотвратяване на грешки и главоболия по време на финансова инспекция, свържете се с нас още сега:

bg_BG