Във връзка с възникналата необходимост от представяне на актуализирани проектобюджети на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализирани бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г., фирма „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД разработи ново меню за автоматизираното попълване и изготвяне справка по макет на МФ –„Pril-1-proekt 2023.xlsx“ в интегрираната система за финансови отчети ИСФО, модул „ИСФО Отчет“.

Предимства при право на достъп до меню „Проектобюджет и прогноза“:
➢ Автоматично генериране на данни за всеки разпоредител;
➢ Автоматично генериране на данни за начален план, уточнен план, отчет, натурални показатели за 2022;
➢ Автоматично генериране на данни за всеки разпоредител обобщени по функции и групи;
Спестява време за обработка и обобщаване на данните според правото на достъп на всеки разпоредител;
➢ Справка на предадени данни по разпоредители;
➢ Справка за ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА И ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025 ГОДИНА по разпоредители и обобщено;
➢ Изход на обобщени данни във файл на МФ „’ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА И ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025 ГОДИНА“.

За допълнителна информация относно меню „Проектобюджет и прогноза“ може да се свържете с нас. Ако искате да се запознаете с всички възможности на Интегрирана система за финансови отчети /ИСФО/ може да го направите от ТУК.

bg_BG