Модул „Ангажименти“ представлява регистър на всички сключени от бюджетното предприятие договори за доставка на активи и услуги. Договорите са категоризирани в няколко групи: договори за доставка по капиталови разходи; договори за доставка по текущи разходи; договори относно помощи и трансфери за домакинства; договори за капиталови трансфери.

    Всеки договор има картон, в който се отразяват данни за: номер, дата, период, предмет, стойност на договора, наименование на доставчика, обособени позиции, техническа спецификация, обекти, източник на финансиране, стойност на извършени промени по договора съгласно допълнителни споразумения, анекси, прекратяване, стойност на издадени от доставчика фактури, стойност на извършените плащания по фактури.

    Системата извършва автоматичен контрол при превишение стойността на договора спрямо предоставените фактури и извършени плащания.

ØAвтоматично отразяване на и формиране на счетоводни операции при възникване на ангажимент, реализиране на ангажимент;

ØAвтоматично отразяване на на ангажименти с незабавна реализация;

ØOтразяване начисленията на фактури по съответните договори;

Øотразяване плащанията на фактурите по съответните договори;

Øизвършване на справка за сключени договори, по контрагенти, ;

Øизвършване на справка за остатък за плащане по конкретен ангaжимент;

    Модул „Ангажименти“ има изградена автоматична връзка с модул „Счетоводство“, „Гаранции по договори“ „СФУК“, „Храни“, ИСФО „Баланс”, което значително намалява времето за обработка и въвеждане на данни, гарантира коректно и точно прехвърляне на информацията между модулите.

en_US