Модул „Гаранции по договори“ обхваща процесите по организиране и следене на въведени гаранции по договори в бюджетната организация. Улеснява работата на счетоводителя, като минимизира възможностите за грешка и пропускане на важни срокове. Модулът е предназначен за администрацията на предприятия в публичния сектор.

     Модул „Гаранции по договори“ може да бъде използван, като самостоятелен модул или като част от финансово – счетоводната система “Bcoms2001_Cloud”.

     Основни функционалности:

Ø Въз основа на въведените данни системата автоматично следи за изтичащи гаранции за период от 3 месеца.

Ø Създава възможност за отразяване начислението на гаранциите по съответните контрагенти/договори/обществени поръчки и автоматично осчетоводяване на задържаните/освободени гаранции в модул „Счетоводство“ на финансово – счетоводна система „BcomS2001-Cloud“.

Ø Справки за всички въведени гаранции, изтичащи гаранции, хронологична справка по сметки и контрагенти , картон на контрагента, по зададени критерии – период от време, сметка, договор, контрагент и др.

Ø Класификатор за настройка на видовете гаранции и сметките за тяхното осчетоводяване.

Ø Дава възможност за търсене с филтър по различни критерии зададени от потребителя – номер договор, име на контрагент, вид на гаранцията.

Ø Дава възможност за пълно или частично освобождаване/задържане на гаранцията.

Ø Дава възможност за преглед на направените осчетоводявания в модул „Счетоводство“.

Ø Има възможност за изход в Excel на всички справки.

en_US