Модул ИСФО Отчет представлява програмен продукт за консолидиране и обобщаване на месечен и тримесечен отчет по бюджета по области и проекти от първостепенния разпоредител.

   При използване на ИСФО Отчет от всички разпоредители /първостепенни, второстепенни и третостепенни/ в една община се гарантира бързото и лесно обобщаване на отчета по бюджета, прогнозен и начален план, изисквани от МФ. Чрез системата първостепенния разпоредител в реално време има възможност да изготви и изпрати заповеди за промяна на плана както на всички подразпоредители, така и само на избрани.

   При изпращане или ръчно въвеждане на данни от разпоредителите системата извършва предварителен контрол по зададени критерии за допустимост на отчетните данни съгласно изисквания на Министерство на финансите, което оптимизира процеса на работа на финансовия отдел на общината и позволява получаването на данните обобщени, готови за анализ и отчет.

   Обобщените данни се зареждат автоматично в файлове на МФ във формат Excel по бюджетни области.

Системата ИСФО Отчет дава възможност за обобщаване на данни за:

ØОтчет за касовото изпълнение на бюджета;

ØОтчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове;

ØПросрочия и вземания;

ØЗаповеди за промяна на плана;

ØНачален план;

ØПрогнозен план;

ØПрогнозен план по поети ангажименти;

ØНатурални показатели;

ØПлащания към бюджетни организации;

ØПредставителни разходи;

ØЕфект на минималната работна заплата върху бюджета;

ØНаличности.  

 В модул ИСФО Отчет са достъпни голям набор от справки, необходими за коректната и ефективна работа на финансовия отдел в процеса на консолидиране на данни за отчета по бюджета.

   При използване на модул „Счетоводство“, част от финансово-счетоводната система BcomS_Cloud2001, има възможност за автоматично изпращане на месечен отчет по области и проекти към интегрираната система ИСФО Отчет. Тази автоматизация значително намалява времето за подаване на отчетни данни и свежда до минимум възможностите за грешка благодарение на предварително зададените контроли за проверка на данните.

Разгледайте всички модули от
интегрираната система за финансови отчети /исфо/
исфо баланс
исфо активи
ИСФО СЕБРА – Приходи
en_US