Модул „Общински приходи“ е с истема за отразяване на данни относно получени приходи от сключени договори за наем на общински имоти както и получени приходи от предоставени административни и технически услуги.

      Модул „Общински приходи“ има следните възможности:

ØИздаване на квитанции по чл.6 от ЗМДТ;

ØИздаване и отпечатване на хартиени фактури, съгласно изискванията на ЗСч и ЗДДС, както и възможност за изпращане по e-mail на електронни фактури;

ØАвтоматично периодично начисляване на фактури по данни за контрагента, данни за договора, срокове, сума за плащане;

ØИздаване на приходни касови ордери;

ØАвтоматично осчетоводяване на касови наличности за;

ØДава възможност за следене на постъпленията по видове приходи, класификатор на услугите, данъчна основа и ДДС на несъбрани или реализирани постъпления по договори.

       Модул „Общински приходи“ има изградена връзка с модул „Счетоводство“ , кяото дава възможност за автоматично осчетоводяване на фактури за период.

en_US