Ние от „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД сме първата компания, която през 2012г. внедри софтуерни системи с изцяло облачно базирани бази данни в общините и по този начин съкратихме до минимум възможностите за грешки, излишния разход на материали за пренос на данни и скъпоценното време, необходимо за това.

   За дългогодишния си опит и работа с инситуциите от публичния сектор можем да предложим на публичния сектор богат каталог от програмни продукти, обхващащи всички основни дейности, иззвършваща една община и нейните подразделения.

   За целта изградихме цялостна финансова система за общината. Тя обхваща две основни подсистеми: Финансово-счетоводна система BcomS2001_Cloud и Интегрирана система за финансови отчети – ИСФО.

Финансово-счетоводна система 
BcomS2001_Cloud
бюджетно счетоводство

Специализиран счетоводен софтуер за публичния сектор, гарантиращ бърз, сигурен и ефективен начин за управление на финансите на бюджетното предприятие.

ангажименти / договори с доставчици

Модулът представлява регистър на сключените договори с доставчици. Дава възможност за проследяване изпълнение на договора, начислени и изплатени фактури по тях.

гаранции по договори

Софтуерен продукт, обхващаш процесите по организиране и следене на въведени гаранции по договори в бюджетната организация.

дълготрайни активи

Единната система, даваща възможност за правилно следене и отразяване на стойности, основни ремонти на ДМА и прехвърляне на активи между разпоредители.

инфраструктурни обекти

Система за проследяване процеса по изграждане, поддържка, ремонт, изхабяване на инфраструктурните обекти и елементите към тях .приходи

Модулът е предназначен за издаване на фактури, квитанции, приходни касови ордери, следене на продажбите, изготвяне на дневни отчети, касови книги, проследяване на издадени документи.

сфук

Система за осъществяване на финансово управление и контрол.Поддържане и изграждане на регистър на контролни листа.

материали

Модулът обхваща дейностите по заприхождаване, изписване и прехвърляне на материали в склад и по сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия.

храни – склад

Модулът предоставя възможност за следене на складови наличности и съставяне на дневните менюта на базата на броя столуващи /хранещи/ се лица и въведени рецепти за ястия.

Такси детски градини

Модулът автоматизира процеса по отчитане и изчисляване на дължимите такси в детските градини. Таксите се начисляват автоматично в зависимост от вида такса, дължима от всяко дете, и на база въведените бележки за отсъствия на децата по групи за съответния месец.

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
/ИСФО/
ИСФО Отчет

Система за обобщаване на месечни, тримесечни отчети по бюджета и планиране на бюджета.

исфо баланс

Система за въвеждане и обобщаване на оборотни ведомости, данни за поети ангажименти и възникнали задължения.

исфо активи

Система за изготвяне и обобщаване на амортизационни планове.

исфо ддс

Система за месечно обобщаване на дневници по ДДС от първостепенния разпоредител.

исфо covid-19

Система за обобщаване на ежемесечна отчетност по извършени разходи, свързани с COVID-19.

en_US