Модул „Такси“ е част от финансово-счетоводната система „BcomS_Cloud2001“.

    Софтуерът автоматизира процеса по отчитане и изчисляване на дължимите такси в детските градини. Модулът автоматично начислява месечните такси в зависимост от вида такса, дължима от всяко дете, и на база въведените бележки за отсъствия на децата по групи за съответния месец. На разположение в модула има голям набор от справки, необходими за цялостно и коректно следене за извършени плащания и забавени погасявания на месечните такси. Всички справки могат да бъдат запазени на работния компютър и разпечатани на хартиен носител. Част от справките имат изход в Ексел.

    Софтуерът е изцяло съобразен с действащите нормативни изисквания в страната. Данните за всички деца се съхраняват локално, изцяло и единствено на работната станция в детската градина.

Възможности на модул „Такси“

Øработи под Windows SE, XP, Vista, 7 и 8;

Øпозволява издаването на квитанции за плащане във формат А4 или А5;

Øдава възможност за изчисление на лихви;

Øавтоматично прехвърляне на групи и деца в нова учебна година;

Øдава възможност за съхраняване на подробна информация за всяко дете – име, адрес, родители, телефони за връзка, e-mail и други; /локално единствено на работна станция в детската градина/;

Øизготвяне таксова книга;

Øизготвяне справка за издадени квитанции и документи;

Øизготвяне справка за посещаемост на детската градина през месеца;

Øизготвяне дневна справка за отсъствия и присъствия по групи;

Øизготвяне справка за неплатени такси;

en_US