Няма как да пропуснете срока за ГФО – 22.02.2022г. за първостепенни разпоредители. Интересна е избраната дата, а астролозите предвещават това да е най-силния ден на столетието и да ни отвори врати за нови по-добри времена. Дано е така! Успех на всички!

МФ напомня, че при изготвянето на оборотните ведомости е необходимо да са осчетоводени всички активи и пасиви, задбалансови, както и всички приходи и разходи, отнасящи се за 2021 г. Тук се включват и разходите за амортизации на амортизируемите нефинансови дълготрайни активи. Трябва да се има предвид и да се съблюдава спазването на изискванията на ДДС № 20 от 2004г. и раздел V от ДДС № 14/2013г.

Един от интересните моменти в указанието е това за осчетоводяването на компенсацията за електрическа енергия. Уточнява се, че при получаване на фактура за електрическа енергия по сметка 6010 се осчетоводява нетния разход. Т.е от размер на общата стойност на фактурата (с включен ДДС), намален със сумата на ДДС с право на данъчен кредит (пълен или частичен) и сумата на компенсацията, посочена във фактурата. Плащането на фактурата  се отразява по общия ред с разходен § 10-16 (т.е. в размер на плащането).

Стойност на сметка 6010 = (Обща стойност на фактурата – стойност ДДС) – стойност на компенсация

„Не следва да се извършва отчитане на разход на брутна основа от бюджетната организация потребител, тъй като припадащият се за всички бюджетни организации размер на компенсацията ще фигурира вече като разход в отчетността на Министерството на енергетиката.“

Тези от Вас, които се налага да префактурират ел. енергия към наематели и ползватели на общински обекти, следвате указанието описано при осчетоводяването на първичния документ, доколкото не се изисква да отразите компенсациите и други стойности, както са посочени от доставчика.

И една новост, влизаща в сила от 01.01.2022г.

Откриването на нови сметки 7304, 7444, 1816 и 1864 на общини и техни разпоредители с бюджетен кредит за средства по международни програми и договори, за заеми, както и за помощи и дарения в национална или чуждестранна валута ще се извършва въз основа на писмо на МФ и отправено искане на общината до МФ. Това писмо следва да  съдържа информация (например приложени копия на договори, проектна документация и др.), че е налице изрично и задължително изискване на съответния донор/заемодател за обособяване на отделна сметка.

Министерство на финансите може да не одобри подобно искане, когато няма такова изискване или не съответства на принципите и правилата на ЗПФ. По същия ред ще се процедира и при откриването на сметки 1824, като общината следва да обоснове необходимостта от откриването на такава сметка.


Източник: официална страница на Министерство на финансите, https://www.minfin.bg/bg/1478

en_US