Модулът обхваща цялата финансово-счетоводна дейност на бюджетното предприятие. Разработен е изцяло съгласно нормативните изисквания и законовите норми в Република България. 

   Модул „Счетоводство“ представлява софтуерен продукт за въвеждане на данни от първични счетоводни документи по отчетни области и проекти. Предимство на програмния продукт е възможността за работа от всички служители на финансовия отдел по едно и също време, в една и съща база данни, без забавяне и без загуба на информация. Всяка информация, която се въведе в системата е достъпна и видна за останалите служители с достъп до конкретния модул.

    В системата са заложени контроли за проверки при изготвянето на дневници по ДДС, оборотни ведомости, отчети за бюджета.

    Модул „Счетоводство“ има следните възможности:

ØАвтоматично осчетоводяване на приходи, трансфери по банковите сметки, ангажименти;

ØИзвършване на проверка за постъпили и начислени фактури от доставчици и извършени плащания по фактури;

ØИзвършване на проверка на общата стойност на задълженията по контрагенти;

ØИзвършване на анализ за движението на определен вид разход по години;

ØИзготвяне на справка за извършени плащания за суми над 30 000 лева;

ØИзготвяне и изпращане на данни към първостепенния разпоредител за оборотни ведомости, отчети за бюджета, дневници по ДДС;

ØИзготвяне на справка за вземанията от клиенти;

ØДостъпване на информация и възможност за справки за минали периоди, анализ и съпоставка на парични потоци по месеци и години;

ØИзготвяне на справки по критерии индивидуално зададени от клиента с възможност за изход в Excel;

Допълнителни функционалности към модул „Счетоводство“:

ØОсчетоводяване на файл за заплати от ПП Омекс и Омегатим;

ØОсчетоводяване на банкови извлечения от Уникредит и Общинска банка;

    Модул „Счетоводство“ има изградена автоматична връзка с модул „Ангажименти“, „Приходи“, „Материали“, „Общински активи“, „СФУК“, „Храни“, ИСФО Отчет, ИСФО Баланс, ИСФО ДДС, ИСФО Активи, ИСФО COVID-19, което значително намалява времето за обработка и въвеждане на данни, гарантира коректно и точно прехвърляне на информацията между модулите.

bg_BG