Системата за финансов контрол „BcomS2001- СФУК ” е разработена и подходяща за работа както за бюджетния, така и за частния сектор. Системата е изцяло съобразена със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

    Работата с програмния продукт гарантира надеждност на финансовата и оперативната информация, прозрачност на разходването на средства. Дава възможност за анализ на финансовото състояние и задълженията по договори към доставчици.

Базовата версия на специализирания софтуер „BcomS2001- СФУК ” обхваща:

ØПроцеса по изготвяне на регистър на контролните листа;

ØПроследяване разходите на планираните средства по параграфи по ЕБК;

ØПроцеса по поемане на задължение и съставяне на контролен лист;

ØИзвършване на разход и отнасянето му към конкретен договор;

ØПрикачване на иницииращ документ;

ØНастройка на контролни въпроси;

ØДанни за всички договори, сключени с контрагентите на Възложителя;

ØСледене на платени и неразплатени фактури към доставчици;

ØНабор от справки с възможност за изход в Excel.

   Към системата за финансов контрол „BcomS2001- СФУК ” има възможност за добавяне на допълнителни опции, може да бъде оформяна и преработена спрямо начина на работа на клиентите. Системата може да бъде използвана самостоятелно или като част от финансово-счетоводната система „BcomS2001_Cloud“.


КЪМ ДЕСКТОП ВЕРСИЯТА НА „BCOMS2001_ СФУК“ РАЗРАБОТИХМЕ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, КОЕТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БЪРЗО, ЛЕСНО И СВОЕВРЕМЕННО ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ ОТДАЛЕЧЕНО БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ НАСТОЛЕН ИЛИ ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР.

bg_BG