Модул „Дълготрайни активи“ е част от финансово-счетоводната система BcomS2001_Cloud”. Модулът представлява електронен регистър на дълготрайните нефинансови активи и инфраструктурните обекти в общината. Дава възможност да бъдат правилно структурирани всички дълготрайни активи на територията на общината.

    Програмният продукт следи за правилно отразяване на стойности, основни ремонти на активи, прехвърляне на дълготрайни нефинансови активи между различни разпоредители. Системата дава възможност за автоматично генериране на Амортизационен план, следене и обработка на информация за натрупана и начислена амортизация.

    Модул „Дълготрайни активи“ има следните възможности:

Øавтоматизация на процесите преоценка, обезценка и амортизация на актив;

Øавтоматично отразяване на операциите по преоценка, обезценка и амортизация в оборотната ведомост при връзка с модул “Счетоводство“ на „BcomS2001_Cloud“ 

Øизчисляване на натрупана амортизация на конкретен актив или група активи по счетоводна сметка;

Øизготвяне на амортизационен план за актив/и

Øпроследяване местоположението на даден актив;

Øсправка за последно отговорното лице на актива;

Øхронология на ремонтните дейности за актива, стойност на ремонтите, фирма извършила ремонта;

Øизготвяне на констативни протоколи за конкретен актив или група активи по счетоводна сметка ;

Øпредварително равнение и проверка на амортизационен план преди изпращане за обобщаване към първостепенния разпоредител  по зададени критерии съгласно изисквания на МФ.

    Модулът разполага с богат набор от справки, необходими за ефективно, коректно и точно отчитане на дълготрайните активи. 

    Модул „Дълготрайни активи“ има изградена връзка с модул „ИСФО Активи“, което позволява автоматизиране на процеса по изготвяне на амортизационен план и изпращане на данните за обобщаване към първостепенния разпоредител.


Научете повече за модул „ИСФО Активи“
ИСФО активи
Бюджетно счетоводство
Инфраструктурни обекти
bg_BG