Модул ИСФО Баланс представлява модул за консолидиране и обобщаване на тримесечните оборотни ведомости, данни за поети ангажименти и възникнали задължения на второстепенни и третостепенни разпоредители и предприятия от публичния сектор.

   Данните за оборотни ведомости се въвеждат по разпоредители, по области и по проекти.Системата извършва контрол за недопустими стойности съгласно изискванията на МФ. Обобщените данни се зареждат автоматично по области в съответното тримесечие във файлове на Министерство на финансите във формат Excel.

   В края на всеки отчетен период се извършва автоматично приключване на оборотните ведомости по подразделения и области и се генерират начални салда за следващ отчетен период, като на разположение са голям набор от справки по периоди.

   В системата се въвеждат и данните за налични ангажименти в началото на годината, поети и реализирани ангажименти през годината, промени по поетите ангажиментите, настъпили през годината. Системата сигнализира за съответствие между данните по вид ангажименти и данните по счетоводни сметки за конкретното тримесечие и по разпоредители.

   В модул ИСФО Баланс се попълва статистика притежаваните от разпоредителя нетекущи активи и за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи. Данните се изпращат към първостепенния разпоредител след автоматична проверка от системата за грешки във въведените стойности и след тяхното отразяване на служителя на финансовия отдел. Първостепенният разпоредител получава мигновен достъп до изпратените данни, което му дава възможност за обобщаване и анализ без загуба на време и излишни ресурси.

     В модул ИСФО Баланс потребителят може да извърши преглед на следните видове справки:

Øсправки за оборотни ведомости и ангажименти по разпоредители;

Øсправки по тримесечия ,по години, по области и проекти.

Øсправки за приключвателни операции – обобщено и по разпоредители;

Øсправки за определена сметка и отчетна област и разпоредители;

Øсправки за съответствия и равнение между сметки и параграфи по области       При използване на модул „Счетоводство“ , част от финансово-счетоводната система BcomS_Cloud2001, има възможност за автоматично изпращане на оборотни ведомости към модул ИСФО Баланс. Тази автоматизация значително намалява времето за подаване на отчетни данни и свежда до минимум възможностите за грешка благодарение на предварително зададените контроли за проверка на данните.

Данни в макети на МФ
РАЗГЛЕДАЙТЕ ВСИЧКИ МОДУЛИ ОТ
ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ /ИСФО/
bg_BG