Интегрираната система за финансови отчети /ИСФО/ обхваща процеса по обобщаване на отчети за бюджета, оборотни ведомости , дневници по ДДС, амортизационни планове и ежемесечно обобщаване на извършените разходите, свързани с Ковид-19 от първостепенния разпоредител.

       Системата е предназначена за общините и техните поделения – дирекции, общински предприятия, културни и здравни институции, училища, детски градини. 

       При работа със системата от всички разпоредители на общината, значително се съкращава времето за обработка и обобщаване на данните, защото системата работи в реално време. Обобщените данни се зареждат във формат съгласно изискванията на НАП и МФ.

ИСФО отчет

Система за обобщаване на месечни, тримесечни отчети по бюджета и планиране на бюджета.

исфо баланс

Система за въвеждане и обобщаване на оборотни ведомости, данни за поети ангажименти и възникнали задължения.

исфо активи

Система за изготвяне и обобщаване на амортизационни планове.

исфо COvid-19

Система за месечно обобщаване на дневници по ДДС от първостепенния разпоредител.

исфо ддс

Система за обобщаване на ежемесечна отчетност по извършени разходи, свързани с COVID-19.

bg_BG