От самото създаване на фирма „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ основната целева група на фирмата са общините и бюджетните предприятия, а основната цел е оптимизиране и подобряване на цялостната работа на служителите в тях. Първият софтуерен продукт на Ком Си 54 за бюджетната сфера е модул „Счетоводство“, чрез който се положи началото на финансово-счетоводната система „BcomS_Cloud2001“, която днес обхваща всички процеси и дейности, необходими за пълна, качествена и ефективна работа на служителите в общината.

бюджетно счетоводство

Счетоводен софтуер, разработен за общини и бюджетни предприятия. Представлява система за въвеждане на данни от първични счетоводни документи по отчетни области и проекти със заложени контроли за проверкa при изготвянето на дневници по ДДС, оборотни ведомости,отчети за бюджета.

ангажименти/договори с доставчици/

Модулът представлява регистър на сключените договорите от общината с доставчици на активи и услуги. Данните по договорите се осчетоводяват автоматично при поемане, реализиране и корекция на ангажимента.

гаранции по договори

Модулът обхваща процесите по организиране и следене на въведени гаранции по договори в бюджетната организация.  Улеснява работата на счетоводителя, като минимизира възможностите за грешка и пропускане на важни срокове. 

дълготрайни активи

Модулът предоставя цялостен поглед върху отчитането на дълготрайните материални и нематериални активи – придобиване на активи, амортизиране, извършване на ремонти, отразяване на промени в стойността, прехвърляне и бракуване на ДМА.

инфраструктурни обекти

Система за проследяване процеса по изграждане, поддържка, ремонт и изхабяване на инфраструктурните обекти в общината.

Приходи

Модулът отразява данни относно получени приходи от сключени договори за наем на общински имоти, както и получени приходи от предоставени административни и технически услуги.сфук

Системата представлява регистър на контролните листа, в който могат да се проследяват процесите по разходване на планирани средства, поемане на задължения, извършване на разход и отнасянето му към конкретен договор, следене на платени и неразплатени фактури.

материали

Модулът обхваща дейностите по заприхождаване, изписване и прехвърляне на материали в склад и по сметки от сметкоплана на бюджетното предприятие.

храни – склад

Модулът предоставя възможност за следене на складови наличности и съставяне на дневните менюта на базата на броя столуващи /хранещи/ се лица и въведени рецепти за ястия.

такси детски градини

Модулът автоматизира процеса по отчитане и изчисляване на дължимите такси в детските градини. Таксите се начисляват автоматично в зависимост от вида такса, дължима от всяко дете, и на база въведените бележки за отсъствия на децата по групи за съответния месец.

bg_BG